Piława Górna 29.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawieart. 11 ust.1 i art.13 w związku z art.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                         o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 poz.520 ) oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”

w Piławie Górnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS. KADR  

wymiar czasu pracy – ½ etatu

 
I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Posiada kwalifikacje zawodowe:
 5. wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy
 6. wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy
 7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 8. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

II. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość:
 2. zagadnień dotyczących ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawa oświatowego,  zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, archiwizacji dokumentacji, o ochronie danych osobowych, z zakresu prawa pracy oraz  znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 3. programów: MS Office (Word i Excel) oraz Kadry ProgMan lub innych kadrowych
 4. Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
 5. Umiejętność organizacji własnej pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 6. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 7. Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 2. Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania zobowiązany jest przepisami prawa;
 3. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Prac
 5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 6. Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników );
 7. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;
 9. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników oraz kontrola ich aktualności;
 10. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, SIO, GUS, PPK
 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska (KOBIZE i zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska)
 12. Prowadzenie rejestru delegacji i zaświadczeń,
 13. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z intendentem, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, przygotowywanie umów).
 14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją zgodnie z przepisami;
 15. Ścisła współpraca z głównym księgowym i intendentem
 16. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”                          w Piławie Górnej należą do obowiązków specjalisty ds. kadr.

Warunki pracy:

1/2 etatu (20 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością  uzyskania umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony – 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy. Pomieszczenie pracy spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy

Dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu wyniósł mniej niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę (do pobrania).
 4. Potwierdzone z zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I  ust. 4, kserokopie dokumentów   o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
 10. Podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych. (do pobrania)

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, ul. A. Mickiewicza 5  (u dyrektora placówki), lub pocztą na adres : Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna ul. A. Mickiewicza 5, w terminie do dnia: 7 kwietnia 2022 r. do godziny 12 00

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. kadr”

Ważne:

 1. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
 2. Brak podpisu na CV, oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;
 5. Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach naboru, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem i podpisane. Brak podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu;

Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać codziennie w godzinach od 1100 do 1300 bezpośrednio u dyrektora placówki, lub telefonicznie pod numerem 74 8371 218, 669 094 213

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie zostanie podana :

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.teczowakraina.org.pl

– na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 

– na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej 


                                                                                         Barbara Mazur
Dyrektor Przedszkola Publicznego

„Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej